Zaključno preverjanje znanja poteka v obliki

  • pisnih vprašanj (za uspešno opravljen pisni izpit se štejejo vsi nad 60%) in
  • ustnega zagovora (tri naključno izvlečena vprašanja).


PISNI DEL IZPITA

Izpitni roki za pisni del objavljeni na spletni strani www.szpho.si.

Na pisni del izpita se je potrebno pravočasno prijaviti.


Pogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja je

  • 100 % prisotnost na predavanjih (v primeru odsotnosti zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko udeleženec v dogovoru z vodjo izobraževanja predavanj udeleži ob naslednjem ciklusu predavanj).
  • opravljene vse obveznosti šolanja (domače naloge, eseji, izpolnjen delovni zvezek, domače branje). Prosimo, da vse potrebno pošljete najkasneje 7 dni pred izpitom na External link opens in new tab or windowizpit@szpho.si.

Na pisnem izpitu lahko uporabljate kalkulator, tabelico za preračunavanje in "rdečo" knjižico.


USTNI DEL IZPITA
Ustni zagovor opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili pisni izpit.
O datumu ustnega zagovora so kandidati obveščeni naknadno.

ŠTUDIJSKA LITERATURA
Osnovna: izročki predavanj, knjižica Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi ter učbenik Paliativna oskrba
Poglobljena: članki objavljeni na spletni strani