Ime (Name):


Priimek (Last name):


E-mail:


Domači naslov, poštna številka, kraj (Home Address):


Član SZPHO - Da/Ne (Member SZPHO - Yes/No):


Poklic (Occupation):

  zdravnik (physician)
  dipl. med. ses./dipl. zn, VMS (nurse)
  SMS/ZT (nurse)
  farmacevt (pharmacist)
  psiholog (psyhologist)
  socialni delavec (social worker)
  študent  (student)

 upokojen zdravstveni delavec  (retired health worker)
 drugo (other):Plačnik - ime ustanove, naslov, davčna številka (Payer - name of the institution, address, tax number) :
 
Število vseh mest je omejeno, in sicer na 250 oseb, zato svetujemo, da s prijavo pohitite. Prijave bomo sprejemali po načelu vrstnega reda ob prejeti prijavi.


Kotizacija:


Prijave do 15. oktobra 2021

Zdravniki, DMS/ VMS, SMS/ ZT,.. 150€ 
Farmacevti, psihologi, socialni delavci,...130€ 
Člani SZPHO (pristopnica na: www.szpho.si)100€ 
Študenti, upokojeni zdravstveni delavci (na voljo je omejeno število mest)brezplačno 
 št. mest omejeno


Prijave po 15. oktobru 2021

Vsi
200€

Cene ne vključujejo DDV.


Omejeno število študentov in  upokojencev je oproščeno plačila kotizacije. Za študente se štejejo: študenti dodiplomskega študija medicinske, zdravstvene, socialne, psihološke, teološke smeri. Podiplomski študentje, doktorski študentje, študentje brez statusa, študentje ob delu ipd. se ne štejejo med študente brez kotizacije.


Kotizacije so oproščeni tudi vabljeni predavatelji. V kolikor so prispevki rezultat dela skupine ljudi, je kotizacije oproščen le eden - tisti, ki aktivno predstavlja vsebino na kongresu.


Avtorji posterjev niso oproščeni kotizacije, razen če sodijo v katero od zgornjih kategorij.


V petek zvečer je slavnostna podelitev diplom. Kdor pride samo na podelitev, kotizacije ne plača.


Enodnevne kotizacije ni.


Prijava na kraju ni možna.

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na predavanjih
  • E-zbornik predavanj
  • točke


Morebitne odpovedi po 1. 11. 2021 niso več možne.Doctors of all specialties, nurses, social workers, psychologists, spiritual companions and everyone who help patients with incurable diseases are invited!


Registration:  The number of places is limited to 250, so please register promptly. Applications will be accepted according to the principle of the order of the receipt received.


Applications by 30th September:

Doctors, nurses  150 €
Pharmacists, psychologists, social workers130 €
Members of SZPHO (application for new members: www.szpho.si) 100 €
Students, retired health workers * free
* There is a limited number of places. 

Applications after 30th September

Everyone 200 €

 Price does not include VAT.


A limited number of students and retirees are exempt from paying the registration fee. The following are considered students: undergraduate students of medical (doctors, nurses), social, psychological, theological course. Postgraduate students, doctoral students, students without status, part-time students, etc. are not counted among students without registration fee.


Invited lecturers are also exempt from registration fees. If the contributions are the result of the work of a group of people, only one person is exempt from the registration fee - the one who actively presents the content at the congress.


Poster authors are not exempt from registration fees unless they are into one of the above categories.


There is a graduation ceremony on Friday night. Anyone who only comes to the award does not pay the registration fee.
There is no one-day registration fee.

Registration is not possible on the day of congress.

 

Registration fee includes:

• participation in lectures

• written collection of lectures

• confirmation of the ZZS points of applications: External link opens in new tab or windowprijave@szpho.si


Any cancellations after 1 November 2021 are no longer possible.Organizatorji
  

4 kongres paliativne oskrbe 2021.pdf 

UVODNE MISLI
OSNOVNE INFORMACIJE
ORGANIZACIJSKI ODBOR
PRIJAVNICA
PRISPEVKI
SPONZORJI
ARHIV PRETEKLIH KONGRESOV


Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.