Vabimo vas k predstavitvi
vaše prakse, izkušenj in raziskovalnega dela
na področju paliativne oskrbe


Rok za oddajo: podaljšan na 15. avgust 2023

Prispevke pošljite na: External link opens in new tab or windowprispevek@szpho.si

 

Strokovna komisija vam bo posredovala odgovor glede ustreznosti vašega prispevka ali je primeren za predstavitev v obliki predavanja ali plakata

 

Navodila za pripravo in pošiljanje izvlečka

-       izvleček pripravite v slovenskem ali angleškem jeziku

-       posredovan izvleček mora biti izviren; izvlečki, ki so že bili predstavljeni na kongresih ne bodo sprejeti

-       natančno navedite podatke (ime in priimek ter organizacijo kjer je delo nastalo) in elektronski naslov korespondenčnega avtorja

-       pri pripravi izvlečka upoštevajte temo kongresa

-       naslov izvlečka naj ne vsebuje več kot 20 besed

-       navedite 3 do 5 ključnih besed, ki naj ne bodo del naslova prispevka

-       naj vsebuje elemente in upošteva navodila znanstvenega (strukturiran po shemi IMRAD - Introduction, Methods, Results and Discussion) oz. strokovnega izvlečka (razvidna tema strokovnega področja – namen, vsebina in ugotovitve, uporabnost za izboljšanje strokovnega dela)

-       najdaljša dovoljena dolžina izvlečka za poster ali ustno predstavitev ne sme presegati 250 besed; tabele in/ ali slike niso del izvlečka


Navodila za pripravo posterja

-      poster pripravite v slovenskem ali angleškem jeziku

-      velikost : višina 120 cm x širina 90 cm

-      predstavitev naj vsebuje enostavne in razumljive elemente (slike, tabele, grafikone, slike, skice)

-      pripravite poster tako, da ga lahko bralec bere z razdalje 1.5 m

-      vsebino posterja oblikujte tako, da lahko opazovalec sledi vsebini od leve proti desni in od zgoraj navzdol s primernimi razmaki

-      poskusite pripraviti poster v enem segmentu; v kolikor slednje ni mogoče je potrebno natančno označiti zaporedje posameznih segmentov predstavitve oziroma posterja

-      reference so lahko evidentirane v manjšem formatu črk, vendar jih je lahko do največ šest na posterju

-      priporočamo pripravo fotokopij na A4 formatu papirja - izročkov, ki vsebujejo kontaktne podatke avtorja oziroma avtorjev, da jih lahko interesenti vzamejo s seboj


Navodila avtorjem sprejetih prispevkov

-       predvideno je, da boste poster objavili v spletni obliki, natančnejša navodila še sledijo.

 

 

 

We also invite you to actively participate and present your work in the field of palliative care. Your contributions will be possible to show in a poster form, and the best three will be able to present their work in a lecture form at the congress.

 

Deadline for entries: extended to 15th August 2023

Send contributions to: External link opens in new tab or windowprispevek@szpho.si

 

Abstracts Submission Instructions

-         Abstracts must be in Slovene or English.

-         Submitted abstracts must be original. Abstracts previously published or presented at an international scientific meeting cannot be submitted.

-         Fill in the submitting author's name, organisation and e-mail address properly.

-         Please, indicate the appropriate congress topic.

-         The abstract title should have no more than 20 words.

-         Specify 3 to 5 keywords that are not the part of the title of the article

-         Abstracts should contain the elements of the scientific (structured according to the IMRAD - Introduction, Methods, Results and Discussion) or a professional extract (the topic of the field of expertise - the purpose, content and findings, the usability to improve professional work)

-         The maximum length of the body of the abstract for an oral presentation, poster presentation and workshop is 250 words. Tables and/or pictures are not accepted as part of the abstract.

 

Preparing your poster

-         Posters have to be in Slovene or English .

-         Keep all elements of your poster (pictures, tables, graphics, drawings, photos) simple.

-         Remember that the visitor has to be able to read the text from a distance of up to 1.5 m.

-         Make sure that the poster speaks for itself and does not require extensive explanations.

-         Plan your layout in such a way that the viewer can move her/his eyes from left to right and from top to bottom with appropriate breaks.

-         Try to prepare a poster in one part - if constructed with many parts make sure to know the order.

-         References can be presented in smaller font size, but you will need to restrict the number of references to a maximum of 6.

It is also useful to have A4 sheet handouts similar to the poster. This provides a useful ‘take-away’ resource. Please make sure you provide your contact details on the handout.
Organizatorji:
   

5. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE 2023.pdf 1.8MB
5. SLOVENIAN CONGRESS OF PALLIATIVE CARE 2023.pdf 1.7MB