Maja Ebert Moltara
dr. med., specialistka internistične onkologije, vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut Ljubljana, Predsednica Slovenskega Združenja paliativne medicine SZD


Dr. Maja Ebert Moltara je zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot specialist za internistično onkologijo, hkrati pa opravlja tudi vlogo vodje Oddelka za akutno paliativno oskrbo. To je oddelek, ki letno oskrbi nad 400 paliativnih bolnikov z rakom s kompleksnimi simptomi. V okviru te dejavnosti  je hospitalno obravnavanih samo na oddelku za akutno paliativno oskrbo preko 200 bolnikov. Ostali so obravnavani v okviru konziliarne službe in ambulante za zgodnjo paliativno oskrbo. Kot predsednica Slovenskega združenja paliativne medicine se zavzema za razvoj paliativne mreže širom Slovenije, saj bolniki potrebujejo ustrezno paliativno oskrbo ne glede na kraj bivanja in vrsto neozdravljive bolezni. Je avtorica številnih nacionalnih publikacij o paliativni oskrbi in dejavna predavateljica na področju paliativne oskrbe in onkologije. Paliativno oskrbo poučuje v okviru izbirnega predmeta paliativne oskrbe na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Je tudi redna predavateljica na 60-urnem podiplomskem tečaju o paliativni oskrbi – Korak za korakom.
Projekt "Metulj" - External link opens in new tab or windowwww.paliativnaoskrba.si, ki je bil zasnovan kot podpora bolnikom in njihovim svojcev v času paliativne oskrbe, je eden izmed zadnjih dosežkov njenega dela. V okviru projekta je več kot štirideset sodelujočih strokovnjakov s cele Slovenije pripravilo več kot 20 vsebin s področja paliativne oskrbe v domačem, slovenskem jeziku in jih objavilo v tiskani in elektronski obliki.

 

VODJA ŠOLANJA

Predavanje: UVOD V PALIATIVNO OSKRBO, 1. DEL

Predavanje: ETIČNE DILEME V PALIATIVNI OSKRBI

Predavanje: OBRAVNAVA SIMPTOMOV V PALIATIVNI OSKRBI

Predavanje: PALIATIVNA OSKRBA V TERCIARNEM ONKOLOŠKEM CENTRU

Predavanje: KOMUNIKACIJA 1-4

Predavanje: OBRAVNAVA UMIRAJOČEGA

Predavanje: NAČELA KOMUNIKACIJE V OBDOBJU UMIRANJA
Andrej Žist
dr.med., specialist internistične onkologije


Dimplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter podiplomsko izobraževanje nadaljeval v Splošni bolnišnici Celje kot specializant internistične onkologije. V letu 2014 je opravil evropski izpit iz internistične onkologije (ESMO exam).  V svoji praksi se dr. Žist zanima za zdravljenje najpogostejših solidnih rakov (dojka, prebavila). Zanimajo ga podporna terapija ob sistemskem zdravljenju, paliativna oskrba bolnikov z rakom ter zdravljenje maligne bolezni pri starostnikih.

 

VODJA ŠOLANJA

Predavanje: Najpogosteje uporabljena zdravila v paliativni oskrbi

Predavanje: Obravnava simptomov prebavil

Predavanje: Paliativna oskrba v bolnišničnem okolju

Predavanje: Urgentna stanja v paliativni oskrbi
 

Nevenka Krčevski Škvarčdr. med.


Nevenka Krčevski Škvarč je specialistka iz anesteziologije in reanimatologije z evropsko diplomo iz bolečinske medicine in dodatnega znanja iz paliativne oskrbe. Svojo poklicno pot je začela v SB Maribor v letu 1975. Izkušnje si je nabirala doma in v tujini. Pridobila je Sorosovo štipendijo za izobraževanje na univerzi Wake Forest v Winston Salemu. Za strokovno delo je pridobila naziv primarija. Po upokojitvi pred tremi leti še omejeno deluje v UKC Maribor v Ambulanti za zdravljenje bolečine in Enoti za paliativno oskrbo. Aktivna je tudi na pedagoškem in raziskovalnem področju.

V strokovnem življenju je delovala kot predavateljica in asistentka na obeh medicinskih fakultetah in Fakulteti za zdravstvene vede. Trenutno je docentka na področju anesteziologije in nosilka izbirnih predmetov za področje bolečine in paliativne oskrbe na MFUM in predavateljica na podiplomskem študiju iz PO na VZŠ v Celju. Na MF UM je predstojnica Inštituta za paliativno medicino in oskrbo.
Ustanovila je Slovensko združenje za zdravljenje bolečine in bila prva predsednica ter še aktivno sodeluje v združenju kot članica upravnega odbora. Združenje ji je za prizadevno pionirsko delo dodelilo častno članstvo in zlato odličje. Je članica Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo kjer aktivno deluje kot član nadzornega odbora. Članica je SZD in ZZS kjer je aktivno delovala kot članica generalne skupščine in poslanka. Aktivna je bila tudi na MZ RS v komisijah za nevromodulacijo in urgentno medicino. Bila je predsednica skupine, ki je ubesedila nacionalni načrt za paliativno oskrbo.
Za inovativno in strokovno delo je prejela srebrni znak UM, priznanje MF UM, zahvalo UKC MB in priznanje za življenjsko delo SZAIM.
Aktivna je na mednarodnem nivoju v Evropski bolečinski federaciji EFIC, kjer je opravila dva mandata kot sekretarka in je članica upravnega odbora in več delovnih skupin. Sodelovala je v izdelavi učnih načrtov za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje iz bolečinske medicine in deluje kot učitelj na evropskih izpitih. Ustanovila je Evropsko šolo za bolečino in paliativno oskrbo pri bolnikih z rakom v Mariboru. S strani EPF EFIC je prejela odličje evropska šampionka iz bolečinske medicine. Je član Svetovnega bolečinske druženja IASP in Hrvaškega bolečinskega združenja, kjer ji je dodeljeno častno članstvo. Za zasluge za razvoj bolečinske medicine na Hrvaškem je pridobila častno članstvo hrvaške zdravniške zbornice.
Deluje tudi kot urednica in recenzent za različne strokovne zbornike, revije in priročnike v Sloveniji in tujini. Objavila je več kot 200 strokovnih prispevkov v strokovnih revijah, zbornikih, monografijah in učbenikih.


 

VODJA ŠOLANJA

Predavanje: Lajšanje bolečine
  

Marjana Bernot
diplomirana medicinska sestra

 

Marjana Bernot je od leta 1998 zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Bila je vključena v zdravstveno nego in zdravljenje pacientov z rakom po različnih področjih. Od leta 2004 vse do maja 2016 je bila vključena v vodenje in management zaposlenih. Zadnja tri leta opravlja delo koordinatorja paliativne oskrbe. Znanje iz področja paliativne oskrbe in vodenja redno dograjuje, v letu 2019 je uspešno zaključila Evropsko akademijo za paliativno oskrbo (EUPCA) s projektom Prepoznavanje žalovanja in podpora žalujočim.
V letu 2006 so jo prvič habilitirali za predavatelja za področje zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju Izola. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je dopolnilno zaposlena od leta 2007 kot nosilka in višja predavateljica za predmet Paliativna oskrba in zdravstvena nega onkološkega pacienta. Dejavna je kot predavateljica na številnih srečanjih, delavnicah in šolah.
Je članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, Mednarodne zveze onkoloških medicinskih sester ((ISNCC)) in Evropske zveze onkoloških medicinski sester (EONS). Je aktivna članica izobraževalne dejavnosti v Slovenskem združenju paliativne in hospic oskrbe (SZPHO). Od leta 2015 je članica uredniškega odbora Asian-Pacific Journal of Oncology Nursing (APJON). Njen ožji strokovni interes so paliativna oskrba, onkološka zdravstvena nega z onkologijo, vodenje zaposlenih in management.


VODJA ŠOLANJA

Predavanje: Timska obravnava v paliativni oskrbi 

Erika Zelko
dr. med.

 

Asist. dr. Erika Zelko, dr.med., spec. splošne medicine, rojena 10. 3. 1968 na Dunaju, zaposlena v ZD Ljubljana, enota Bežigrad, kjer dela kot izbrani zdravnik štiri dni v tednu. Je asistentka in vodja raziskovalne skupine na Katedri za Družinsko medicino medicinske fakultete Maribor in  predava na Visoki šoli za nego ter fizioterapijo na ALMA MATER Europea.  Diplomirala je na MF Ljubljana 1994; 2007 je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vrednotenje programa ukrepov za izboljšanje zdravja v lokalni skupnosti Beltinci; 2015 pa uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom Razvoj metodologije javno zdravstvenega pristopa v romski skupnosti.  Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter publikacij.

Že nekaj let je članica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, predstavnica Slovenije v EQuiP – organizacija WONCE za področje varne in kakovostne obravnave bolnikov na primarnem nivoju. Sodeluje v raziskovalnih projektih, ki obravnavajo problematiko oskrbe beguncev in manjšin, paliative, multimorbidnosti in polifarmakoterapije. Predava  na visoki šoli za specialno pedagogiko na Dunaju in sodeluje na kongresih doma in v tujini. Dodatno se je ukvarjala s problematiko bolezni odvisnosti ter pomagala vzpostaviti delo v metadonski ambulanti v Murski Soboti. Pred devetimi leti je s pomočjo sodelavcev organizirala prve ZADRAVČEVE dneve, ki so prerasli v tradicionalno izobraževanje zdravnikov družinske medicine v Pomurju ter širšem slovenskem prostoru.


VODJA ŠOLANJA

Predavanje: Paliativna oskrba na primarnem nivoju
Stanko Malačič
dr. med.


Je diplomiral na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani iz zdravstvene nege bolnika (2002) in na Medicinski fakulteti v Ljubljani, smer medicina (2009). Izobraževanje za urgentne zdravnike (Notarztkurs) je opravil v Aachnu (Nemčija), po priporočilih in standardih Zdravniške zbornice NRW (Nordrhein-Westphalen), za pridobitev dodatnih znanj iz urgentne medicine (Fachkundennachweis Rettungsdienst und die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin) (2012), ter seminar iz invazivnih tehnik v urgentni medicini INTECH (Invasive Notfalltechniken, Heidelberg), kar je pogoj za delo v urgentni službi v Nemčiji. Podiplomsko izobraževanje iz dodatnih znanja iz paliativne oskrbe Korak za korakom je opravil leta 2013. Specializacijo iz družinske medicine v Sloveniji je zaključil leta 2014. Zaposlen je v Zdravstvenem domu Gornja Radgona kot zdravnik specialist družinske medicine in vodja SNMP. Ima mednarodno veljavne certifikate s področij predbolnišnične oskrbe nenadno obolelega/ poškodovanega odraslega in otrok, in sicer s strani NAEMT-a (National Association of Emergency Medical Technicians): EPC (Emergency Pediatric Care), PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support), AMLS (Advanced Medical Life Support), s strani ERC-a (European Resuscitation Council): ALS (Advanced Life Support), EPALS (European Paediatric Advanced Life Support), AHA-a (American Heart Association): ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), ACLS-EP (ACLS for Experienced Providers), DEGUM-a (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin): Basiskurs Notfallsonographie in Aufbaukurs Notfallsonographie, ter MRMI (Medical Response to Major Incidents). Dodatna znanja iz paliativne oskrbe si je pridobil tudi na Christophorus Academie (Campus Grosshadern, Klinika in poliklinika za paliativno medicino, Klinika Univerze v Münchnu). Praktične in teoretične veščine letno obnavlja in izpopolnjuje na številnih seminarjih in delavnicah doma in v tujini s področja družinske, urgentne in paliativne medicine. Vsako leto aktivno sodeluje pri pripravi in izvedbi Zadravčevih dnevov v Moravskih Toplicah (izobraževanje s področja družinske medicine) ter pri izobraževanjih s strani SZPHO. Je član upravnega odbora SZPHO. Zanimajo ga vsebine povezane s stičiščem paliativne oskrbe in urgentne medicine, ter delo paliativnih mobilnih timov.

 

Predavanje: Vloga urgentne službe v paliativni oskrbi

Blaž Koritnik


dr. med., specialist nevrologije

 

Doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., je od leta 2009 specialist nevrolog na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, od leta 2017 pa predstojnik Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo. Pri kliničnem delu se ukvarja predvsem z boleznimi perifernega živčevja in z boleznijo motoričnega nevrona. Raziskovalno se ukvarja s fiziološkimi mehanizmi različnih nevroloških bolezni. Od leta 2012 je docent na Katedri za nevrologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Je aktiven član interdisciplinarnega tima za ALS v UKC Ljubljana, ki deluje od leta 2002 in nudi tudi paliativno oskrbo večini slovenskih bolnikov z amiotrofično lateralno sklerozo. Na Nevrološki kliniki vodi Skupino za paliativno oskrbo. Od leta 2018 je član Razširjenega strokovnega kolegija za paliativno oskrbo.


Predavanje: Paliativna oskrba v nevrologiji

Stanislava Ristić Kovačič


univ. dipl. soc. delavka, strokovna sodelavka in koordinatorica v Timu za ALS, strokovna sodelavka Etične komisije za presaditve pri Ministrstvu za zdravje

 

Mag. Stanislava Ristić Kovačič je leta 1985 zaključila Srednjo zdravstveno šolo in se kot medicinska sestra zaposlila v UKC Ljubljana na Gastroenterološki interni kliniki, kjer je pridobila deset let delovnih izkušenj z neozdravljivo bolnimi. V tem času je nadaljevala šolanje na takratni Višji in Visoki šoli za socialno delo in v letu 2005 dokončala dodiplomski študij na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. V letu 1995 je z ustanovitvijo Slovenskega društva Hospic postala tudi njegova redna članica, kjer je bila tudi predsednica strokovnega sveta. V letu 1995 se je kot socialna delavka zaposlila v UKC Ljubljana na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo, kjer je sprva skrbela za Register živčno–mišično obolelih. Z razvojem celostne oskrbe za bolnike z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) sta skupaj s prof. dr. Janezom Zidarjem, dr. med., v času 1997–2001 začela razvijati temelje oskrbe za ALS bolnike v slovenskem prostoru. Razvijala sta timski pristop in tako je leto 2002 tudi uradni začetek Tima za ALS. Od takrat je v njem prevzela tudi vlogo koordinatorice. V letih 2009-2011 je v okviru podiplomskega študija izvedla raziskavo: Perspektiva socialnega dela z ljudmi z ALS in si tako pridobila znanstveni naziv magistrice sociologije - socialnega dela v skupnosti. To pa je bil tudi začetek razvoja paliativnega pristopa pri obravnavi oseb z boleznijo ALS.

Od leta 2000 je redna članica Etične komisije za presaditve v okviru Ministrstva za zdravje. V januarju leta 2014 je opravila izpit iz Dodatnih znanj iz paliativne oskrbe in v letu 2019 tečaj za inštruktorje LAST AID (zadnja pomoč).

               

 

Mateja Strbaddr. med., specialistka psihiatrije


Mateja Strbad, dr.med., specialistka psihiatrije je od leta 2013, ko se je zaposlila v domovih za starejše občane, kjer je pričela spoznavati paliativna načela pri oskrbi starostnikov z napredovalo demenco.
Ožje področje njenega zanimanja je geriatrična psihiatrija. V zadnjih letih je aktivna v številnih izobraževalnih dogodkih o demenci, ki so namenjena bodisi za strokovno javnost ali pa za širšo laično populacijo. Zaposlena je na Nevrološki kliniki Ljubljana, in sicer na Centru za kognitivne motnje.Predavanje: Obravnava nevropsihiatričnih simptomov

Predavanje: Demenca

 

Borut Jug
dr. med., specialist kardiologije

 

Borut Jug je zaposlen kot zdravnik specialist na Kliničnem oddelku za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter docent za področje interne medicine Medicinske fakultete v Ljubljani. Diplomiral in doktoriral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter se dodatno podiplomsko izobraževal v Univerzitetni bolnišnici v Trstu (ehokardiografija), UCLA v Los Angelesu (preventivna kardiologija) in UZH v Zurichu (srčno popuščanje). Deluje na področju preventivne kardiologije, rehabilitacije srčnih bolnikov, slikovnih preiskav v kardiovaskularni medicini ter kroničnega srčnega popuščanja, kjer se klinično ukvarja predvsem z ambulantnim spremljanjem in zdravljenjem ter paliativno oskrbo srčnih bolnikov.

Je aktiven član slovenskega in evropskega združenja za kardiologijo (FESC) ter avtor več znanstvenih in strokovnih člankov s področja preventivne kardiologije, srčnega popuščanja in slikovne diagnostike v kardiovaskularni medicini.


Predavanje: Paliativna oskrba v kardiologiji 
               
 

Bojan Vujkovacprim., dr. med., spec. int. med., predstojnik Oddelka za dializo v SB Slovenj Gradec in vodja Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni


Bojan Vujkovac je predstojnik Oddelka za dializo v SB Slovenj Gradec in vodja Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni. Njegova glavna področja delovanja sta redke in kronične ledvične bolezni. V praksi je s sodelavci razvil drugačen model obravnave bolnikov s kronično ledvično boleznijo (KLB). Že pred leti so ustanovili ambulanto za KLB, v kateri drugačna obravnava temelji na dobri dostopnosti in stalni komunikaciji ne le z bolnikom, ampak tudi njihovimi svojci. Pri bolnikih s terminalno ledvično boleznijo je v programu edukacije pri planiranju nadomestne metode vključen tudi konzervativni (paliativni) pristop. Na podlagi zelo pozitivnih večletnih rezultatih, se vedno več bolnikov in njihovih svojcev odloča za to metodo. BV je član več strokovnih združenj s področja nefrologije in redkih bolezni (Slovensko nefrološko društvo, Slovensko društvo za humano genetiko, Svetovno nefrološko društvo ISN, Ameriško nefrološko Društvo ASN), je tudi član Delovnih skupin pri Ministrstvu za zdravje za področje redkih bolezni. Je reden vabljen predavatelj na slovenskih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ter avtor ali soavtor več kot 80 strokovnih publikacij.


Predavanje: Paliativna oskrba v nefrologiji

 

Anamarija Megličdr. med., specialistika pediatrije
Doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med., je specialistka pediatrije na Pediatrični kliniki, Kliničnem oddelku za nefrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana. V letu 2017 do 2018 je bila prehodno imenovana za strokovno direktorico Pediatrične klinike. Pri kliničnem delu se ukvarja z vsemi področji pediatrične nefrologije in najtežje bolnimi otroki. Uvedla je novo doktrino diagnostike in zdravljenja motenj uriniranja pri otrocih in mladostnikih na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju v Sloveniji, smernice za vodenje otrok z Alportovim sindromom in ambulanto za arterijsko hipertenzijo otrok. Po pridobljeni diplomi SZD iz dodatnih znanj iz paliativne oskrbe in izpopolnjevanju iz pediatrične paliativne oskrbe, EPEC-Pediatrics – Advanced Pain & Palliative Care Workshop v Rimu leta 2019, od septembra 2018 na Pediatrični kliniki vodi Tim za paliativno oskrbo otrok, ki izvaja neprekinjeno multidisciplinarno paliativno oskrbo otrok tudi z nerakavimi boleznimi, hkrati s sistematičnim izobraževanjem zdravstvenih delavcev v pediatriji. Prizadeva si za oblikovanje paliativne oskrbe otrok in mladostnikov na vseh zdravstvenih ravneh v celotni državi.Predavanje: Paliativna oskrba v pediatriji
 

Anja Simonič
specialistka klinične psihologije


Anja Simonič je od leta 2004 zaposlena na Univerzitetni kliniki Golnik za pljučne bolezni in alergijo. Leta 2004 je zaključila študij psihologije na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani z diplomskim delom Proces žalovanja ob izgubi partnerja glede na način smrti, za katerega je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2010 je na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktorirala iz področja klinične psihologije s temo Izvori, doživljanje, izražanje in posledice duševne stiske pri bolnikih z neoperabilnim pljučnim rakom. V letu 2010 je v okviru specializacije iz klinične psihologije opravila štirimesečno kroženje na Oddelku za psihosocialno oskrbo onkološke klinike Tom Baker Cancer Center v Calgaryju v Kanadi. Konec leta 2013 je zaključila štiriletno specializacijo iz klinične psihologije. Pri svojem delu v Kliniki Golnik se pri kliničnem delu na področju paliativne oskrbe srečuje predvsem z bolniki s pljučnim rakom ter z bolniki z odpovedjo organa (zlasti KOPB), svojce spremlja tudi v procesu žalovanja. Sodelovala je pri pripravi Nacionalnega programa za paliativno oskrbo (2006-2008). Leta 2011 je v okviru Zbornice kliničnih psihologov Slovenije pomagala ustanoviti Sekcijo za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo in bila v obdobju 2011-2016 tudi njena prva predsednica. Sodeluje tudi pri raziskovalnih projektih, od leta 2013 do 2018 pri evropskem projektu ACTION o vnaprejšnjem načrtovanja oskrbe pri bolnikih z rakom. Kot predavateljica sodeluje pri predmetu Paliativna oskrba na Fakulteti za zdravstvo Jesenice ter pri predmetu Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Aktivno sodeluje pri Zbornici kliničnih psihologov: trenutno kot odgovorna urednica revije Klip – za teorijo in prakso klinične psihologije in članica Upravnega odbora Zbornice kliničnih psihologov Slovenije. Je članica koordinacijskega odbora Sekcije za pljučni rak pri Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Njena želja je aktivno prispevati k razvoju zdravstvene psihologije, psiho-onkologije in psihologije na področju paliativne oskrbe v Sloveniji.


 

VODJA ŠOLANJA

Predavanje: Psihološka podpora v paliativni oskrbi


 

Andreja C. Škufca Smrdel
klinična psihologinja


Andreja C. Škufca Smrdel je od leta 1998 zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Leta 2005 je magistrirala s področja psihoonkologije, od leta 2016 pa je akreditirana kognitivno vedenjska psihoterapevtka. Na Oddelku za psihoonkologijo dela z bolniki z rakom na vseh stopnjah zdravljenja in rehabilitacije, kot tudi z njihovimi svojci. Klinično delo zajema tako individualno klinično- psihološko obravnavo kot tudi skupinsko psihoterapijo. Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani je habilitirana kot višja predavateljica in sodeluje pri študijskih programih za radiološke inženirje. Aktivno sodeluje v programih Zbornice kliničnih psihologov Slovenije ter Društva onkoloških bolnikov Slovenije, kjer je v tekočem mandatu tudi podpredsednica društva.VODJA ŠOLANJA

Predavanje: Skrb zase in za tim

Predavanje: Komunikacija 1-4
 

Bernarda Hafner
fizioterapevtka


Bernarda Hafner je leta 2004 diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo, smer Fizioterapija. Pripravništvo opravljala na URI-Soča in bila zaposlena do julija 2007, kjer je opravljala delo v ambulantno-rehabilitacijski službi kot nevrofiziološka asistentka in kot fizioterapevtka. Od leta 2007 do 2014 je bila zaposlena na Nevrološki kliniki kot respiratorna fizioterapevtka, kjer je delala tudi z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi bolniki. Leta 2013 se je udeležila Mednarodnega kongresa za Paliativno medicino na Brdu pri Kranju in pozneje še šole Korak za korakom ter se nato tudi uradno začela ukvarjati s paliativo. Od takrat redno predava na šoli Korak za korakom. Leta 2014 se je ponovno zaposlila na URI-Soča, kjer se vsakodnevno srečuje s pacienti z neozdravljivimi boleznimi. V vseh teh letih je opravila mednarodna izpopolnjevanja in ostala izpopolnjevanja, ki po kriterijih, ki jih je določil RSK za fizioterapijo, izpolnjujejo pogoje za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave s področja respiratorne fizioterapije in manualne terapije zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema.

 

Predavanje: Vloga fizioterapevta v paliativni oskrbi 

Samo Rožman
klinični farmacevt


Samo Rožman je trenutno zaposlen kot klinični farmacevt v Lekarni na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Kot asistent je habilitiran na Fakulteti za farmacijo, Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko.

Rodil se je 12. junija 1981 v Postojni, po končani Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Brežice, kjer je leta 2000 uspešno maturiral. Študij je nadaljeval na Fakulteti za farmacijo, kjer je leta 2006 opravil zadnji izpit. Praktični del diplomskega dela je opravil v St. Bartholomew's Hospital v Londonu, teoretični pa na London School of Pharmacy. Diplomo z naslovom Ocena kapacitete izdelave kemoterapevtikov v Chemotherapy Production Unit, St. Bartholomew's Hospital je uspešno zagovarjal leta 2006. Leta 2007 se je zaposlil v Lekarni Onkološkega inštituta Ljubljana. Leta 2008 se je na Lekarniški zbornici Slovenije vpisal na podiplomski specialistični študij klinične farmacije. Do 2011 je opravil vse izpite, specializacijo pa uspešno zaključil z raziskovalno nalogo Pozna nevtropenija povezana z rituksimabom pri bolnikih z difuznim velikoceličnim limfomom B in si tako pridobil naziv Specialist klinične farmacije. Od avgusta 2012 do septembra 2013 je bil na izpopolnjevanju iz onkološke klinične farmacije v Methodist Hospital Houston, Texas Medical Center, ZDA. Vpisan je tudi v zadnji letnik interdisciplinarnega doktorskega študija Biomedicina, smer Farmacija, raziskuje pa na področju farmakokinetičnih in farmakodinamskih lastnosti rituksimaba. Doktorsko disertacijo bo zagovarjal predvidoma konec leta 2016.

S Fakulteto za farmacijo, Lekarniško zbornico Slovenije in Slovenskim farmacevtskim društvom občasno sodeluje kot predavatelj na dodiplomskih in podiplomskih programih in strokovnih srečanjih. V letu 2014 je opravljal delo Farmacevta svetovalca pri projektu Kakovostno predpisovanje zdravil v organizaciji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Je član izvršnega odbora Sekcije kliničnih farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu in član Evropskega združenja za klinično farmacijo. Govori angleški in nemški jezik, opravljen ima izpit CAE (Certificate in Advance English, British Council).

Do sedaj je objavil tri izvirne avtorske članke ter številne strokovne članke in prispevke na konferencah v Sloveniji in tujini.


Predavanje: Vloga farmacevta v paliativni oskrbi

 

Asist. mag. Tjaša Šubic
dr.med., specialistka interne medicine


Mag. Tjaša Šubic, dr.med., je specialistka interne medicine. 15 let je bila zaposlena v bolnišnici Golnik, opravljala je delo na vseh oddelkih bolnišnice, v kardiološki ambulanti in ambulanti za antikoagulantno zdravljenje (ki jo je tudi vodila), v pulmološki ambulanti za diagnostiko pljučnih tumorjev. Vsa leta je imela številne aktivne udeležbe na izobraževanjih po Sloveniji in tujini, predvsem na temo intenzivne interne medicine, antikoagulantne terapije ter na temo s področja svojega magisterija, kronična urtikarija. Zadnje leto se je odločila za samostojno poklicno pot in dela v pulmoloških ambulantah v Kranju, Ljubljani ter v ambulanti za preventivno medicino, področje obremenitvenih testiranj in kardioloških pregledov. Že več kot deset let se osebno ukvarja z jogo (učiteljica joge) ter meditacijo (Vipassana). Izobražuje se tudi na področju čuječnosti  - opravlja izobraževanja pri  ustanovitelju MBSR (mindfulness based stress reduction) dr. Kabat-Zinnu (Massachusetts Medical University), pri dr. Bensonu (Harvard Medical School) ter dodatne tečaje in šole s področja čuječnosti. Tako ima poleg poznavanja medicinskega področja  tudi znanje in izkušnje s področja obvladovanja stresa, kar uporablja tako osebno v vsakodnevnem življenju kot profesionalno. Področje stresa in drugačnega soočanja z njim je tema njenih številnih tečajev (MBSR), ki jih redno vodi, delavnic, predavanj tako za laike kot medicinsko osebje. Povezavo stresa ter zdravja/ bolezni je predstavljala npr. na srečanjih Srce in duša, Kardiologija danes, Srečanje urgentne medicine, Srečanje kardiologov, Srečanje specialistov medicine dela…, različna srečanja medicinskih sester (kardiologija, revmatologija). Več let že sodeluje tudi pri izobraževanjih s področja paliativne medicine. Težke bolezni, težka stanja, doživljanje tako bolnika kot svojcev in zdravstvenega osebja ob kronični, neozdravljivi, terminalni bolezni ter ob sami smrti so vsekakor trenutki, ko je čuječnost zelo dobrodošla. Z namenom zavedanja, sprejemanja, dopuščanja, razvijanja ljubeče prijaznosti.

 

Predavanje: Čuječnost


 

Klara Trpkov

Predavanje: Vloga logopeda v paliativni oskrbi


 

Jure Levart
mag. politoloških ved, univ. dipl. teolog


Mag.  Jure Levart službuje v duhovno prosvetnem centru Doma sv.  Jožef v Celju. V vlogi ravnatelja duhovno-prosvetne dejavnosti načrtuje in usklajuje neformalna izobraževanja v centru.  V Domu se izvaja več dejavnosti, zato tudi pri izobraževanju namenjajo poseben poudarek področju duhovnosti, etike in komunikacije.  Jure Levart na tem področju vodi strokovno skupino,  ki pripravlja izobraževanja in seminarje za osebje, ki deluje v paliativni oskrbi, tako v skrbi za bolnike, njihove svojce ali njihovo medsebojno komunikacijo.

Po zaključku študija na Teološki fakulteti, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani teolog, je Jure Levart še  magistriral iz znanosti na področju politoloških ved. Udeležuje se strokovnih izobraževanj in konferenc na temo vloge religije in duhovnosti pri delu z umirajočimi v Sloveniji in tujini. V Sloveniji aktivno sodeluje pri organizaciji večjih pastoralnih dogodkov in komentira trenutno dogajanje za več slovenskih medijev.  


Predavanje: Duhovna podpora, 2. Del
 

Maja Ivanetič Pantardr. med., specialistka onkologije z radioterapijo

 

Zaposlena je na Onkološkem Inštitutu Ljubljana od leta 2009, sprva kot sobna zdravnica, nato specialzantka in od leta 2017  kot specialistka onkologije z radioterapijo. Od takrat dela na dveh oddelkih, na oddelku za radioterapijo, kjer se ukvarja z zdravljenjem bolnic z rakom dojk ter na oddelku za akutno paliativno oskrbo.  Strokovno znanje obnavlja in izpopolnjuje na izobraževanjih doma in v tujini s področja radioterapije ter paliativne medicine. Zadnji dve leti paliativno oskrbo poučuje v sklopu predmeta Onkologija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Predavanje: Obravnava simptomov dihal